realmemall.net
当前位置:首页>>关于广有什么偏旁的字的资料>>

广有什么偏旁的字

偏旁部首为“广”的汉字 笔画数3:广 笔画数5:庀 仄 笔画数6:庆 庄 笔画数7:庇 床 庋 库 庐 庑 序 应 笔画数8:底 店 废 府 庚 庙 庞 庖

guǎng广yīng应gēng庚dù度yīng鹰chuáng床xù序kāng康qìng庆shù庶liào廖de底zuò座xí席diàn店ān庵yōng庸lǐn廪xiáng庠bì庇lián廉zhuāng庄kuò廓tíng庭

笔划 汉字 拼音 3 广 ān,guǎng 5 庀 pǐ 5 guǎng 5 tīng 5 仄 zè 6 庆 qìng 6 庄 zhuāng 6 me 7 庇 bì 7 床 chuáng 7 庋 guǐ 7 库 kù 7 庐 lú 7 庑 wǔ 7 序 xù 7 应 yìng,yīng

廪(lǐn) 庳(bì) 康(kāng) 庥(xiū) 庙(miào) 应(yìng,yīng) 座(zuò) 店(diàn) 庹(tuǒ) 廖(liào) 庐(lú) 废(fèi) 庄(zhuāng) 廓(kuò) 庖(páo) 廑(jǐn,qín) 庇(bì) 廊(láng) 廨(xiè) 床(chuáng) 庚(gēng) 庭(tíng) 广(ān,guǎng) 庠(xiáng) 廒(áo) 底(de,dǐ) 庆(qìng) 庋(guǐ) 廉(lián) 库(kù) (bū) 庸(yōng) 度(dù,duó) 庶(shù,zhù) 庑(wǔ) 廛(chán) 府(fǔ) 序(xù) 庵(ān) 庞(páng) 庾(yǔ)

广 矿 旷 邝 犷 目 眼睛 冒 苜 钼 睹 盯 瞥 看 瞅 瞧 马 吗 妈 骂 码 玛 蚂 犸 冯 走 赶 趣 趋 女 好 妙 奸 如 奴 妈 姨 姑 鸟 鸡 鹌鹑 鸭鹅 鹃 鸣 舟 船舱 舵 艘 舳舻 火 烟 炎 烧 燃 木 松柏 林 树 杜 桦 槿

弋、、、、、式、弑、弑 庀仄庆庄庇床庋库庐庑序应底底店废府庚庙庞庖度度庭庠庥库座庵庳庳康廊庶庹庸庾庶厕厕厩厢廒廓廉厦厦廑廖廑廛厨废庙厮庑廪廨廪廪廪廨

狂 矿 旷 邝 圹 纩

广 [guǎng] [ān] 1.多:兵多将~.大庭~众.2.扩大;扩充:推~.以~流传.3.姓.座 5.何,什么:~事伤感.6.古度 [dù] [duó] 1.计量长短:~量衡.2.表明物质的有关性质

1. 庀 邝 庄 庆 庑 床 庋 库 庇 应 庐 序 庞 店 庙 府 庖 底 废 庚2. 度 庥 庭 庠 席 库 座 唐 庶 庹 麻 庵 庳 庾 廊 庸 康 鹿3. 厢 厕 赓 厩 廒 厦 廉 廓 廑 广 麽 腐 廖4. 庙 厨 厮 麾 摩 厂 廛 庑 庆 赓 废 [ guǎng ] 1.指面积、范围宽阔,与“狭”相对:宽~.~博.~义.~漠.~袤(东西称“广”,南北称“袤”,指土地面积).~厦. 2.多:大庭~众. 3.扩大,扩充:推~.~开言路. [ ān ] 同“庵”,多用于人名.

广部首:广(独立字没有偏旁) [拼音] [guǎng,ān] [释义] [guǎng]:1.指面积、范围宽阔,与“狭”相对:宽~.~博.~义.~漠.~袤(东西称“广”,南北称“袤”,指土地面积).~厦. 2.多:大庭~众. 3.扩大,扩充:推~.~开言路. [ān]:同“庵”,多用于人名.

dzrs.net | jamiekid.net | ddng.net | ceqiong.net | zxtw.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.realmemall.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com